Bergvarmepumpe på Leangen Næringsbygg

Bergvarmepumpe på Leangen Næringsbygg

Som energiløsning på Leangen Næringsbygg er det valgt å installere en væske-til-vann-varmepumpe med tilhørende brønnpark. Varmepumpen vil ha en installert effekt på 450 kW, og det bores totalt 22 energibrønner på 300 meters dybde.

Valg av energiløsning har stor betydning i et bærekraftperspektiv over et byggs levetid ettersom all bruk av energi medfører klimagassutslipp. Når vi bygger et bygg som skal stå i 150-200 år, vil forbruket av energi over levetiden utgjøre en betydelig andel av byggets karbonfotavtrykk.

Alternativet til energiløsning ville for dette bygget vært en fjernvarmeløsning levert av Statkraft Varme. Dette er heller ikke noe dårlig løsning, men på ingen måte like god som væske-til-vann-varmepumpeløsningen vi har valgt.

Slik fungerer væske-til-vann-varmepumpe
En væske-til-vann-varmepumpe, eller bergvarmepumpe, bruker solenergien som lagres i fjellet. For å få tilgang til denne energiressursen, plasseres en væskefylt kollektorslange i energibrønnene. Væsken som sirkulerer i slangen, varmes opp av den lagrede solvarmen. Væsken går gjennom varmepumpen, der kompressoren øker temperaturen ved hjelp av kuldemedium og varmeveksler i et lukket system. Deretter fordeler varmepumpen varmen til husets varmeanlegg.

Effektfaktor eller COP beskriver ytelsen til varmepumper der og da. COP-faktor beskriver hvor mye mer varmeeffekt du får ut av varmepumpen enn hva den bruker av strøm. Hvis en varmepumpe har en varmefaktor (COP) på 4 betyr det at den kan produsere 4 ganger så mye varmeenergi som den tilførte el energien. Vi har lagt til grunn en COP-faktor på 3 for varmepumpen vi installerer på bygget vårt, noe som betyr at for hver kW tilført EL-effekt, får vi 3 kW varmeenergi.

Energiregningen blir lavere
Det ovennevnte har den umiddelbare effekten at det reduserer behovet for levert energi til bygget. Der vi ville vært nødt til å tilføre 250.000 kWh fjernvarme pr. år til oppvarming, trenger vi nå kun å tilføre 1/3 av dette, altså rundt 83.000 kWh med elektrisitet i stedet. Denne besparelsen kommer leietager til gode ved at energiregningen blir lavere.

Redusert klimagassutslipp
En annen grunn til at væske-til-vann-varmepumpe er et godt bærekraftstiltak er reduksjonen i klimagassutslipp. Som nevnt fører all bruk av energi også til utslipp, og ved å redusere behovet for levert energi får vi totalt et lavere klimagassutslipp enn om vi skulle brukt fjernvarme til varme- og kjølebehov.

Fungerer som en akkumulatortank
Brønnparken, eller energibrønnene, dekker i dette tilfellet flere behov. Brønnene sørger for en kontinuerlig tilførsel av energi lagret i bakken, men fungerer også som en akkumulatortank. Leietager i bygget har stort overskudd av varme, og samtidig et stort kjølebehov. Da brukes energibrønnene som et magasin som vi dumper overskuddsvarme når varmebehovet er lavt. Denne varmen kan vi da hente opp igjen når det er behov for oppvarming.

Likedan kan vi utnytte brønnparken til frikjøling når det er stort kjølebehov. Dette sparer oss for å installere mekaniske kjølemaskiner, som både krever energi og inneholder forholdsvis klimafiendtlige kjølemidler som kan lekke ut.

Samlet sett fremstår en væske-til-vann-varmepumpeløsning med tilhørende brønnpark som et godt, bærekraftig alternativ og et tiltak som passer godt inn i vår bærekraftstrategi.

20.02.2023

Les også