Grønn strategi

Grønn strategi

I et bærekraftig utviklingsperspektiv er det hovedsaksaklig to store problemer vi må klare å håndtere; klimagassutslipp og det stadig økende overbruket av økologiske ressurser.

Slik minsker vi klimautslipp

Klimagassutslipp har med rette fått mye oppmerksomhet,
og handler i stor grad om å holde temperaturstigningen på et akseptabelt nivå.

For å minske klimautslipp velger vi riktige energiløsninger
med riktige energibærere til eiendommene våre.
Vi bruker materialer med lavt klimagassutslipp i produksjon og bruk,
og vi minimere transport med fossilt drivstoff.

Dette gjelder uansett om vi bygger nytt eller rehabiliterer/ombygger eksisterende bygg.

Slik forbruker vi mindre ressurser

Viktigere er det likevel at vi må vi bruke mindre, og vi må hele tiden
tenke sirkulært og ikke lineært.

Ombruk

Ombruk er som regel en mer miljøvennlig form for gjenbruk enn gjenvinning,
og noe vi etterstreber i alle våre prosjekter. Vi har en lang tradisjon med å
rehabilitere og ombygge eksisterende bygg. Dette er i seg selv et godt bærekraftstiltak.
Rehabilitering er langt mindre belastende for miljøet enn nybygg.

Kvalitet og fleksibilitet

Når vi først bygger nytt, bygger vi slik at ressursmengden minimeres og vi velger materialer som har lang levetid og som lett kan ombrukes. Vi bygger videre fleksible bygg som kan tilpasses ulike leietageres behov slik at ressursbruken reduseres ytterligere.

Sirkulær tankegang

Vi etterstreber å ombruke mest mulig når vi innreder byggene våre, også på inventarsiden.
Vi har søkelys på avfallshåndtering slik at minst mulig av avfallet deponeres,
men heller går til direkte ombruk eller gjenvinning. Dette gjelder både på
byggeplassen når vi bygger nytt og i våre eksisterende bygg hvor leietagere må
gis en anledning til å sortere avfall på en god måte.

Overgangen til en mer sirkulær tankegang vil først og fremst spare oss for å
ta ut mer ressurser av naturen enn nødvendig, slik at vi unngår unødvendig
forurensning, skadelige inngrep i økosystemer, redusert naturmangfold,
og at det blir mindre igjen til fremtidige generasjoner. Bare på den måten kan
vi oppfylle Brundtlandkommisjonens definisjon av bærekraftig utvikling,
og være i tråd med våre egne verdier.

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

– Fra Brundtlandkommisjonens rapport «Vår felles framtid» fra 1987.

I et bærekraftig utviklingsperspektiv er det hovedsaksaklig to store problemer vi må klare å håndtere; klimagassutslipp og det stadig økende overbruket av økologiske ressurser.

Slik minsker vi klimautslipp

Klimagassutslipp har med rette fått mye oppmerksomhet, og handler i stor grad om å holde temperaturstigningen på et akseptabelt nivå.

For å minske klimautslipp velger vi riktige energiløsninger
med riktige energibærere til eiendommene våre. Vi bruker materialer med lavt klimagassutslipp i produksjon og bruk, og vi minimere transport med fossilt drivstoff.

Dette gjelder uansett om vi bygger nytt eller rehabiliterer/ombygger eksisterende bygg.

Slik forbruker vi mindre ressurser

Viktigere er det likevel at vi må vi bruke mindre, og vi må hele tiden tenke sirkulært og ikke lineært.

Ombruk

Ombruk er som regel en mer miljøvennlig form for gjenbruk enn gjenvinning, og noe vi etterstreber i alle våre prosjekter. Vi har en lang tradisjon med å rehabilitere og ombygge eksisterende bygg. Dette er i seg selv et godt bærekraftstiltak. Rehabilitering er langt mindre belastende for miljøet enn nybygg.

Kvalitet og fleksibilitet

Når vi først bygger nytt, bygger vi slik at ressursmengden minimeres og vi velger materialer som har lang levetid og som lett kan ombrukes. Vi bygger videre fleksible bygg som kan tilpasses ulike leietageres behov slik at ressursbruken reduseres ytterligere.

Sirkulær tankegang

Vi etterstreber å ombruke mest mulig når vi innreder byggene våre, også på inventarsiden. Vi har søkelys på avfallshåndtering slik at minst mulig av avfallet deponeres, men heller går til direkte ombruk eller gjenvinning. Dette gjelder både på byggeplassen når vi bygger nytt og i våre eksisterende bygg hvor leietagere må gis en anledning til å sortere avfall på en god måte.

Overgangen til en mer sirkulær tankegang vil først og fremst spare oss for å ta ut mer ressurser av naturen enn nødvendig, slik at vi unngår unødvendig forurensning, skadelige inngrep i økosystemer, redusert naturmangfold, og at det blir mindre igjen til fremtidige generasjoner. Bare på den måten kan vi oppfylle Brundtlandkommisjonens definisjon av bærekraftig utvikling, og være i tråd med våre egne verdier.

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

– Fra Brundtlandkommisjonens rapport «Vår felles framtid» fra 1987.