Våre verdier

Våre verdier

Arbeidsglede

Arbeidsglede er det engasjement, tilfredsheten og den positive følelsen en person opplever på arbeidsplassen. Det handler om å ha glede med jobben man gjør, trives med arbeidsmiljøet og kollegene, og føle seg motivert til å yte sitt beste. Arbeidsglede er en viktig faktor for trivsel og produktivitet på arbeidsplassen.

Les mer

Å ha en inspirerende jobb som gir muligheter
for personlig og faglig utvikling.

Et støttende og positivt arbeidsmiljø, der kollegene
samarbeider godt og respekterer hverandre.

Å bli verdsatt og belønnet for innsatsen øker arbeidsgleden.
(Dette kan være i form av lønn, bonuser, eller verbal anerkjennelse).

Balanse mellom arbeid og fritid er viktig for å opprettholde arbeidsglede.
Å kunne håndtere arbeidsbelastningen og samtidig ha tid til familie og fritidsaktiviteter er viktig.

Å ha muligheten til å lære nye ferdigheter,
ta på seg nye ansvarsområder, og avansere i karrieren.

Å føle at arbeidet man gjør har en mening
og bidrar til noe større enn en selv.

Hvorfor
Arbeidsglede er viktig både for den ansatte og for arbeidsgiveren.
Ansatte som opplever arbeidsglede, har ofte høyere produktivitet,
lavere fravær, og blir i jobben lenger.

Redelighet

Redelighet handler om ærlighet, ærlig atferd og oppriktighet i handlinger, ord og intensjoner. Det innebærer å opptre i tråd med sannheten og etiske prinsipper, og det motsatte av redelighet er å være uærlig eller uredelig.

Les mer

Å være sannferdig og unngå å fortelle løgner
eller gi uriktige opplysninger.
Det innebærer å være ærlig i kommunikasjon med andre.

Å handle i tråd med det de sier og lover.
Oppfylle forpliktelser og avtaler og være pålitelig.

Redelighet er nært knyttet til etiske verdier og normer.
Du må opptre rettskaffent.

Hvorfor
Redelige personer har ofte en god troverdighet,
blir ofte betraktet som pålitelige både i personlige forhold, og i profesjonelle situasjoner. Tillit er en viktig faktor i mellommenneskelige relasjoner, forretningsforhold og samfunnet generelt.
Det bygger og opprettholder sunne relasjoner.

Kompetanse

Kompetanse er en persons evne, kunnskap, ferdigheter og erfaring
innenfor et spesifikt område eller en bestemt oppgave.
Dette er et bredt begrep som omfatter faglige, organisatoriske, kommunikative og ledelsesferdigheter. Kompetanse er ikke statisk må utvikles og forbedres over tid.

Les mer

Sørge for å ha riktig kompetanse, på rett plass.

Sette sammen team med forskjellig erfaring,
kompetanse, og egenskaper

Sørge for kontinuitet og kompetanseoverføring,
gjennom et miljø hvor det å dele erfaring og kunnskap skjer naturlig
«Vi må bli litt flinkere hver dag»

Holde oss oppdatert og være åpen for innovasjon og nye trender.

Hvorfor
Å ha riktig kompetanse gir trygghet og mestringsfølelse.  Å sette sammen team med forskjellige kompetanse og egenskaper bidrar til at vi driver hverandre fremover og kommer raskere til gode løsninger.

Langsiktighet

Langsiktighet er en tilnærming eller en tidsramme
som tar sikte på å forstå, planlegge og handle med tanke på fremtiden, vanligvis over en betydelig periode.
Langsiktighet er relevant i økonomi, miljøvern, personlig utvikling og strategisk planlegging.
Det betyr at man må å se utover umiddelbare behov og gevinster for å oppnå langsiktige mål og bærekraftige resultater.

Les mer

Å ta langsiktige beslutninger ved investeringer.

Å planlegge forvaltning og drift i et langsiktig perspektiv.

Å prioritere miljøvern og samfunnsutvikling, ved å tenke på bevaring av naturressurser og livskvalitet for fremtidige generasjoner.

Å sørge for utvikling av den enkelte ansatte.

Hvorfor

Vi ønsker at det vi bygger og tar var på skal bestå lengst mulig
for å skape stabilitet, bærekraft og balanse for den enkelte, våre samarbeidspartnere, leietakere og samfunnet forøvrig.

Logo Koteng Eiendom AS
Våre ansatte fellesbilde