Planarbeid i forbindelse med byggetrinn 2 på Leangen næringsbygg

Planarbeid byggetrinn 2

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Travbanevegen 4A, 4B og 6 B, gnr/bnr.: 4/70, 4/40, 4/39 og 4/87. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av ny  kontor- og næringsbebyggelse langs Travbanevegen, vest for regulert næringsbygg, felt KB i gjeldende reguleringsplan for Tungavegen 1 (tidligere Leangen Travbane).

Planarbeidet omfatter i tillegg noe justering av den planlagte boligbebyggelsen i felt B7 og B8 i reguleringsplanen for Tungavegen 1.

Ny bebyggelse skal utformes som en naturlig forlengelse av den planlagte byomformingen på det tidligere travbaneområdet. Byggehøyder vil variere fra 4 til 7 etasjer. Næringsbebyggelsen langs Travbanevegen vilfungere som støyskjerm mot Innherredsvegen for det nye boligområdet på den tidligere travbanen. Det planlegges nye gjennomgående gangforbindelser fra Travbanevegen gjennom boligområdet, og en kvalitetsmessig opparbeidelse av terreng og landskap mellom bebyggelsen.

Som en del av planarbeidet skal det utarbeides konsekvensutredning i samsvar med Planprogram for Leangenområdet, datert 09.01.2018, fastsatt av Bygningsrådet 23.01.2018.

Komplett planforslag med konsekvensutredning forventes å foreligge i løpet av høsten 2023. Planforslaget skal deretter behandles i Bygningsrådet i Trondheim kommune før det sendes på offentlig høring.

Les byplankontorets tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøte her.

Planskissen under er foreløpig.

Foreløpig planskisse
2023-07-04 Byggetrinn 2 Illustrasjon plan
2023-07-04 Byggetrinn 2 Illustrasjon volumer

Kontaktinfo

For spørsmål angående planarbeid.

Kontaktskjema

    Se personvernpolicy

    Denne siden er beskyttet for spam via reCAPTCHA og Google sin Privacy Policy og Terms of Service gjelder.