Leangen bolig << | >>

Leangenbolig

Leangen travbane er besluttet flyttet og Leangentravets Eiendom AS (Midt-Norge Travforbund) har solgt eiendommen til Leangen Bolig AS. Eiendommen, Tungaveien 1, er vist som boligformål i kommuneplanens arealdel 2012-2024, og Leangen Bolig vil utvikle området i samsvar med overordnede mål for byutvikling og kommuneplanens arealdel.

Det tilrettelegges for etablering av nye boliger i et urbant nabolag, i sameksistens med idrett, sosial infrastruktur og kultur- og naturakser. Området skal bli et levende og trygt nabolag, med et demografisk mangfold og en miljøbevisst profil, for både nye beboere og eksisterende naboer. Det fokuseres på grønne fellesareal, flerfunksjonalitet og sambruk med kultur- og idrettstilbud for beboere i alle aldre. Området blir en robust, bærekraftig og integrert del av utviklingen av Trondheim øst, som bidrar til å følge opp kommuneplanens målsetting om at all trafikkvekst skal skje med miljøvennlig transport. Økt aktivitet fremmes gjennom å etablere god tilgjengelighet for gående/syklende og miljøvennlig transport, å vektlegge arenaer for uorganisert aktivitet og idrett, og å etablere kultur- og servicetilbud som reduserer transportbehovet ut av området. 

Trondheim kommune varslet oppstart av planarbeid på Leangen 23. september 2017. Samtidig ble planprogram lagt på høring. Planprogrammet er planlagt fastsatt i bygningsrådet 23. januar 2018.

Kunngjøring på Trondheim kommunes nettsider. Kontaktperson hos byplankontoret er Páll Tómasson, pall.tomasson@trondheim.kommune.no og Linn Kopperdal, linn.kopperdal@lundhagem.no hos Lund Hagem Arkitekter AS.
Presentasjon fra åpent møte 2. oktober 2017 finner du HER.