Haakon VIIs gate 14 << | >>

1 Haakon VIIs gate 14

Eiendommen eies av Koteng Bolig AS, Utstillingsplassen Eiendom AS, Jenssen & Co AS, OBOS Nye Hjem Nidaros AS. Vi kjøpte eiendommen av Skifte Eiendom i november 2014 og pr. dags dato er Forsvarsbygg eneste leietaker.
Eiendommen er på 37 dekar og skal utvikles til en kombinasjon av bolig, næring og tjenester. Tomta utgjør den østlige avslutningen på byomformingsområdet langs Haakon VIIs gate på Lade. Stedets kvaliteter med utsikt, nærhet til store friområder og kulturlandskapet skal danne utgangspunkt for å forme attraktive boliger i et spennende bygningsmiljø.

Planforslag utarbeidet av arkitektkontoret Pir II.
Hovedgrepet ligger i et diagonalt grøntdrag i retning mot fjorden som, sammen med et nett av gangforbindelser, sikrer god sammenheng mellom bydelen og friområdene langs Ladestien.
Bebyggelsen er formet med tanke på å utnytte tomtas unike beliggenhet mot det åpne landskapsrommet ved Leangbukta. Bebyggelsen trapper seg ned fra en bymessig bebyggelse langs hovedgatene på den øvre delen av tomta, til en lav og mer åpen struktur mot kulturlandskapet på nedre del. Støyskjerming ivaretas gjennom plassering av bebyggelsen langs hovedgatene, kombinert med grønne støyskjermer på det nedre terrengplatået.  Barnehagen er foreslått som et lavt bygg plassert i enden av grøntdraget i direkte tilknytning til Ladestien og kulturlandskapet rundt Leangen gård.
Høyde og tetthet på bebyggelsen er nøye vurdert og differensiert av hensyn til det viktige kulturlandskapet på Lade, og spesielt til Leangen gård. Byggehøydene varierer mellom 2-5 etasjer. Det er lagt vekt på at ny bebyggelse skal være minst mulig synlig sett fra Leangen gård.
Bebyggelsen er organisert med tanke på å skape varierte uterom, naturlig avgrensede nabolag og et attraktivt og trygt bomiljø. Hele boligområdet skal være bilfritt og godt tilrettelagt for utendørs aktiviteter og gang- og sykkeltrafikk.  De skrå takflatene som preger hoveddelen av bebyggelsen, gir et mykt og landlig uttrykk som bidrar til å skape identitet til området og en naturlig overgang mellom den tette byen og grøntområdene langs fjorden.
Planforslaget legger opp til etablering av ca 450 boliger og en variert boligsammensetning med store og mindre leiligheter samt rekkehus. Planforslaget oppnår en tomteutnyttelse på 120% utnyttelse i tråd med gjeldende kommunedelplan.
Det er etablert lokale, regionale og nasjonale mål om høy fortetting ved viktige kollektivknutepunkter, jf. nullvekstmålet for personbiltrafikken. I Trondheim kommunes planstrategi, vedtatt 08.12.2016, har bystyret spesielt bedt Rådmannen utrede tiltak som øker fortettingen langs viktige kollektivårer og kollektivknutepunkt som del av byutviklingsstrategien.
Leangen er et slikt knutepunkt, og det det ligger godt til rette for å få mer av persontrafikken over på jernbane og buss, i tillegg til satsing på gange- og sykkel. Planlagte boliger i Haakon VIIs gate 14 vil ha nærhet til butikker, barnehage og servicefunksjoner som f.eks. treningssenter. Samtidig ligger området i direkte tilknytning til Ladestien og store sammenhengende friområder langs fjorden. Planforslaget oppfyller dermed forutsetningene for å redusere bilbruken i tråd med de overordnede målene for byutviklingen.
Det vil bli lagt til rette for en variert boligsammensetning, med en kombinasjon av mindre leiligheter og familieboliger. En mindre del av bebyggelsen vil også tilrettelegges som seniorboliger med fellesfunksjoner.
Planforslaget er utarbeidet av arkitektkontoret Pir II. Forslaget gir boligområdet egenart og identitet. Spennende bystruktur som utnytter områdets potensial med tanke på utsikt, sol og gode uterom.

2017.10.16 Artikkel i Adresseavisen

Prosjektet er nå lagt ut til offentlig ettersyn her.
Innspill til planarbeidet registreres her, innen 02.12.